Gebruiksvoorwaarden van de Website van SOFICO

 

1. Identiteit – verantwoordelijke uitgever

SOFICO

Rue Canal de l’Ourthe 9/3

4031 Angleur

+32 (0)4 231 67 00

contact@sofico.org

btw: BE 0252.151.302

2. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Als u gebruik maakt van deze website, dient u de hieronder beschreven algemene voorwaarden na te leven. Door deze website te bezoeken verklaart u dat u de laatste update van deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud hebt gelezen en aanvaard.

3. Doeleinden van de website

Het doel van deze website is om SOFICO, haar opdrachten, haar prestaties en de activiteiten die zij in het kader van haar opdrachten ontwikkelt, voor te stellen. De website heeft ook als doel informatie te verstrekken over de verschillende werven die op het netwerk van SOFICO worden uitgevoerd en ook het laatste nieuws over de verschillende opdrachten van SOFICO. De website van SOFICO bevat ook alle nuttige informatie over de kilometerheffing die zij sinds 1 april 2016 heeft ingevoerd. Tot slot kunt u op deze website ook de algemene contactgegevens van SOFICO terugvinden.

De website van SOFICO is niet bedoeld als platform om schade aan het (auto)wegennet of de verschillende door SOFICO beheerde infrastructuren te melden. Als u een gat, een scheur, een opstuwing van het wegdek of andere schade wil melden, dient u een e-mail te sturen naar de Service Public de Wallonie (Waalse Overheidsdienst), de technische partner van SOFICO, via com.dgo1@spw.wallonie.be.

De website van SOFICO is ook geen platform om klachten over schade opgelopen op het (auto)wegennet te melden die door SOFICO wordt beheerd. Om een klacht in te dienen of schade aan te geven kan u de procedure raadplegen op het tabblad “geschillen” van deze website.

4. Inspanningsverplichting

SOFICO verbindt zich ertoe zich in te spannen om de gebruikers van haar website de mogelijkheid te bieden optimaal gebruik te maken van de aangeboden diensten, maar is slechts gebonden door een inspanningsverplichting.

SOFICO is niet aansprakelijk voor de verspreiding van onvolledige, onjuiste of verouderde informatie.

5. Aansprakelijkheid

SOFICO is niet aansprakelijk bij het indienen van klachten over de toestand van het wegennet of het aangeven van schade opgelopen op dit netwerk via haar website zonder de in punt 3 hierboven beschreven procedure te volgen.

SOFICO is niet aansprakelijk bij directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website.

SOFICO is niet aansprakelijk bij eventuele schade die de gebruikers van de website kunnen oplopen doordat zij vertrouwelijke of gevoelige informatie invoeren.

SOFICO is niet aansprakelijk bij defecten aan informaticasystemen of communicatiemiddelen.

SOFICO is niet aansprakelijk voor feiten die het gevolg zijn van een systeem waarover SOFICO geen effectieve controle uitoefent, wat betrekking heeft op alle feiten die zich voor en na het bezoek aan de website van SOFICO voordoen, met name de toegang tot het internet.

De toegankelijkheid van de website van SOFICO kan worden onderbroken omwille van controle, onderhoud, overbelasting of andere gevallen van overmacht waarop SOFICO geen invloed heeft.

6. Hyperlinks

SOFICO staat toe dat er zonder voorafgaand verzoek surface links gemaakt worden (surface linking) die doorverwijzen naar de startpagina van de site of naar elke andere pagina in zijn geheel. Daarentegen is wel een voorafgaande schriftelijke toestemming vereist voor het gebruik van alle technieken met als doel de volledige portaalsite of een deel ervan op te nemen in een website door de precieze herkomst van de informatie te verbergen, zelfs ten dele, of dat tot verwarring kan leiden over de herkomst van informatie, zoals framing of in-lining. Dergelijk verzoeken moeten verstuurd worden naar contact@sofico.org.

7. Intellectuele eigendom

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de website zijn beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van SOFICO, of desgevallend van een derde van wie SOFICO de nodige toestemming heeft verkregen. Tenzij anders vermeld kan de tekst- of numerieke informatie op de website gratis worden gebruikt, mits vermelding van de bron en uitsluitend zonder commerciële of reclamedoeleinden. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere onderdelen van de website, zoals grafische vormgeving, beelden, geluiden of computertoepassingen, zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Dergelijk verzoeken moeten verstuurd worden naar contact@sofico.org.

8. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Bij geschillen in verband met het gebruik van de website is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling