Om een klacht in te dienen of schade te aan te geven, moet de volgende procedure worden gevolgd :

Alle nodige gegevens over de omstandigheden van het voorval verstrekken :

  • naam/voornaam
  • exacte locatie (nummer van de weg, nummer van de autosnelweg, kilometerpaal, rijrichting, … )
  • datum en tijdstip van het voorval

Bewijsmateriaal voorleggen :

  • Bewijs van schade. Voorbeelden ter informatie: foto’s van de schade, bestek van de garagist
  • Bewijs van de oorzaak van de schade : het is noodzakelijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen van de oorzaak van de schade. Voorbeelden ter informatie: proces-verbaal/aangifte bij de politie van de locatie van het schadegeval op de dag van het schadegeval, vaststelling door het bevoegde wegdistrict, factuur van een takelwagen, getuigenis, foto’s van de locatie (voor zover mogelijk en met de nodige veiligheid voor uzelf en anderen).

SOFICO wijst erop dat enkel de vaststelling van schade en de aanwezigheid van een defect of een oneffenheid in het wegdek op een bepaalde locatie niet volstaat om de aansprakelijkheid van SOFICO in te roepen. Het is aan de eiser om het oorzakelijk verband te bewijzen tussen dit gebrek of deze onvolkomenheid en de schade die hij beweert te hebben geleden. Het is aan SOFICO om voor elke aanvraag te beoordelen of het verstrekte bewijs voldoende is. Daarnaast kunnen verschillende omstandigheden ertoe leiden dat SOFICO geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid (zoals bijvoorbeeld de schuld van het slachtoffer).

Mijn dossier indienen

Het klachtendossier moet worden ingediend bij de territoriale directie die verantwoordelijk is voor de wegen, afhankelijk van de plaats van het voorval. Om te achterhalen welke territoriale directie bevoegd is voor de desbetreffende weg kunt u inloggen op het geoportaal de van Wallonië.

De zaak zal worden onderzocht en geanalyseerd door de diensten van de Waalse Overheidsdienst, die SOFICO technische en juridische bijstand verlenen.

Deze diensten zullen de ontvangst van uw dossier bevestigen en u meedelen welke referenties waarnaar u in de verschillende latere contacten moet verwijzen.

Het recht op schadevergoeding is niet systematisch. Het is uiteindelijk aan SOFICO om te beslissen of er al dan niet schadevergoeding wordt toegekend.

Kleine herinnering

Breng uzelf of andere weggebruikers niet in gevaar. Het is verboden te stoppen op een autosnelweg overeenkomstig artikel 21.4 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Wij herinneren u er ook aan dat de weggebruikers de belangrijkste garantie zijn voor hun eigen veiligheid.

Het respecteren van de verkeersregels draagt bij tot de verbetering van uw eigen veiligheid, die van de andere weggebruikers en die van de mensen die werken aan het onderhoud en de sanering van de wegen en de autosnelwegen.

De weggebruikers moeten altijd de controle over hun voertuigen behouden en bijzonder waakzaam zijn voor de snelheidsbeperkingen en veiligheidsafstanden tussen voertuigen.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling