PRIVACYCHARTER VAN SOFICO

Deze informatieve mededeling over de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna de “Privacymededeling”) werd opgesteld om u te informeren[1] over de persoonsgegevens die SOFICO, en publieke rechtspersoon, verwerkt.[2] SOFICO handelt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke[3]. De maatschappelijke zetel van SOFICO is gevestigd op het adres rue Canal de l’Ourthe 9/3, 4031 Angleur, en het bedrijf is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0252.151.302.

1.      Inleiding

SOFICO, (hierna “we of ons”, naargelang) hecht veel belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van elke gebruiker. Daarom stellen we alles in het werk om een veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen.

We beveiligen en beschermen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens hierna de “AVG”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Via deze Mededeling willen we u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de website www.sofico.org (hierna de “Website”), zoals beschreven in deel 6 “Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens” hierna. We zullen uiteenzetten op welke basis we uw gegevens verzamelen en ook voor welke doelen we deze gegevens verwerken, beschermen en delen.

Door onze Website te gebruiken, erkent u dat u op de hoogte bent gesteld van de verwerking van uw gegevens die wij uitvoeren zoals beschreven in deze Privacymededeling.

2.      Op welke basis gebruiken we uw gegevens?

Overeenkomstig de AVG baseren we ons op een juridische grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken, namelijk uw specifieke toestemming.

3.      Welke gegevens verzamelen we over u, en hoe?

Via deze Website verzamelen we persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens”) van u op twee manieren:

  • Direct via de gegevens die u ons verstrekt in onze formulieren voor contact en inschrijving voor onze nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens omvatten uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, het onderwerp en de inhoud van uw bericht, en uw voorkeuren voor de nieuwsbrief. De gegevens aangeduid met het symbool “*” moeten verplicht worden verstrekt om ons in de mogelijkheid te stellen de doeleinden an deze verwerkingen te verwezenlijken.
  • Via geautomatiseerde middelen, meer bepaald door cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u deel 5, “Gebruik van cookies” raadplegen, evenals onze mededeling over het gebruik van cookies via de volgende link: [COOKIEMEDEDELING (link invoegen)].

4.      Verzamelen we “gevoelige” gegevens?

4.1 Geen verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden omschreven als “gevoelige” persoonsgegevens en omvatten informatie die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond bekendmaakt, evenals de verwerking van genetische en biometrische gegevens voor unieke identificatie van personen, en gegevens over de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid.

Overeenkomstig de AVG verzamelen en verwerken we geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens, tenzij u ons deze gegevens uitdrukkelijk hebt verstrekt of er een andere juridische grondslag voorzien door de AVG van toepassing is.

4.2 Geen verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten over u, tenzij deze verwerking toegestaan of verplicht is volgens de van toepassing zijnde nationale of Europese wetgeving.

5.      Cookies

Deze Website gebruikt cookies voor een vlotte navigatie op de website en voor verschillende metingen in verband met bezoeken. Voor meer informatie over cookies kunt u onze mededeling over het gebruik van cookies raadplegen via de volgende link: [COOKIEMEDEDELING (link invoegen)].

6.      Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we verzamelen via de Website worden alleen verwerkt voor de volgende doelen:

  • Het beantwoorden van vragen die u ons stelt via ons contactformulier;
  • Het verzenden per e-mail van onze nieuwsbrieven overeenkomstig uw voorkeuren.

We kunnen de persoonsgegevens die u verstrekt via de Website combineren met andere gegevens afkomstig van andere bronnen, voor dezelfde doeleinden.

We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die alsnog niet voorzien zijn in deze Privacymededeling, tenzij u daar specifieke toestemming voor geeft of op basis van een andere van toepassing zijnde juridische grondslag. We zullen u in elk geval voorafgaand aan het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Privacymededeling, en voor activiteiten op basis van toestemming bieden we u de mogelijkheid om uw deelname aan dergelijke veranderingen te weigeren.

7.      Gebruik van uw gegevens voor directe marketing

We zullen uw persoonsgegevens iet gebruiken voor directe marketing zonder uw voorafgaande specifieke toestemming.

Als u eender wanneer beslist dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich gratis en zonder een reden op te geven, uitschrijven voor dit soort  berichten en verzet aantekenen tegen toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen door een e-mail te sturen naar dpo@sofico.com. Vermeld in dit geval “Opt-out voor de nieuwsbrief” als onderwerp van uw bericht. Als alternatief kunt u ook de procedure voor uitschrijving volgen die u vindt in elk bericht dat u van ons ontvangt.

Het feit dat u geen nieuwsbrief van ons meer ontvangt, betekent niet dat u geen informatie meer kunt ontvangen met betrekking tot een vraag die u aan ons gericht hebt via ons contactformulier of een andere weg, of op een andere basis.

8.      Geen geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van processen voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons, of toegestaan is door de van toepassing zijnde nationale of Europese wetgeving, of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. In een dergelijk geval zullen we u informeren over de logica achter de beslissing, evenals over het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

9.      Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden stellen, tenzij deze overdrachten i. gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke toestemming, of ii. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract tussen u en ons, of iii. gebaseerd zijn op een andere juridische grondslag, of iv. toegestaan of verplicht is door nationale of Europese wetgeving, of door een bevel van een openbaar bestuur of een gerechtelijke instantie.

We dragen uw persoonsgegevens over aan de volgende bestemmelingen: onze leveranciers van statistieken over het gebruik van de Website, de leverancier van ons mailsysteem, ons webhost, de ontwikkelaar ie instaat voor het onderhoud van de Website en de leverancier die instaat voor het opstellen van onze nieuwsbrief.

Bij een overdracht waarbij uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte die volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming van persoonsgegevens bieden, zullen we ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde nationale en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. U kunt een kopie van de genomen passende maatregelen of inlichtingen over de locaties waar deze ter beschikking worden gesteld, vragen door een e-mail te richten aan dpo@sofico.com.

10.  Links naar websites van derden die we ter beschikking stellen

Bepaalde delen van deze Website bevatten links naar websites van derden. Houd er rekening mee dat deze links worden verstrekt voor uw gemak en wij geen controle hebben over deze derden of hun websites. Deze websites van derden hebben een andere privacymededeling die van toepassing is voor informatie die u verstrekt wanneer u ze bezoekt. We raden u aan om de privacymededelingen van deze websites aandachtig te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

11.  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden beschreven in deel 6 hierboven, of zolang dit vereist wordt door de van toepassing zijnde wetgeving voor bewaring van gegevens en de wettelijke verjaringstermijnen voor klachten.

12.  Hoe worden uw gegevens beveiligd?

We nemen technische en organisatorische maatregelen conform de standaard praktijken van de sector voor een passende beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens. Beveiliging vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. We moedigen u bijgevolg aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf ook passende veiligheidsmaatregelen te nemen, door voor zover dit van toepassing is sterke wachtwoorden te gebruiken en gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.

13.  Hoe beschermen we de gegevens van kinderen?

De inhoud van deze Website is niet bestemd voor kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. We verzamelen noch bewust, noch direct gegevens van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar via deze Website of via andere middelen. Indien u als ouder of wettelijke voogd meent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via dpo@sofico.com.

14.  Welke rechten hebt u?

U hebt te allen tijde het recht om ons een verzoek toe te sturen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken; het recht om de rectificatie of, indien van toepassing, de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen als deze onjuist of onnodig zijn; het recht om u, indien van toepassing, te verzetten tegen de verwerking, het recht op beperking van de verwerking en het recht op portabiliteit van de gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek met uw handtekening en een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument waaruit blijkt dat u de gebruiker bent waarop de persoonsgegevens van toepassing zijn, te sturen naar dpo@sofico.com, of per brief gericht aan De functionaris voor gegevensbescherming, rue Canal de l’Ourthe 9/3, 4031 Angleur, België.

Indien van toepassing hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, zonder af te doen aan de wettigheid van de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming voorafgaand aan deze intrekking.

Ten slotte hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of de plaats van de schending) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

15.  U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPD of DPO)

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, en deze persoon is bereikbaar via de volgende contactgegevens: Compliance Officer, dpo@sofico.com.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten volgens de van toepassing zijnde nationale en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

16.  Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacymededeling werd opgesteld en is van kracht sinds 28/02/2019. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken delen van deze Privacymededeling te veranderen, wijzigen of verwijderen. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om de meest recente versie van deze Privacymededeling te lezen, aangezien uw gebruik van deze Website na de publicatie van wijzigingen in deze Privacymededeling impliceert dat u de betreffende wijzigingen erkent.

 

Deze Privacymededeling werd bijgewerkt op 28/02/2019.

 

[1] Overeenkomstig het principe van “transparante informatie” van artikels 12 tot 14 van de AVG.

[2] betekent “persoonsgegevens verwerken” het “gebruik van persoonsgegevens” van een natuurlijk persoon voor een bepaald doel.

[3] Een “verwerkingsverantwoordelijke” is een natuurlijk of rechtspersoon die beslist om persoonsgegevens te verwerken voor een bepaald doel.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling