Waarom is deze kennisgeving belangrijk voor u?

 1. Inleiding

Welke van uw gegevens verwerken wij en hoe ?

 1. Welke van uw persoonsgegevens verwerken wij ?
 2. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?
 3. Wie heeft er toegang tot uw gegevens ?
 4. Gebruik van cookies
 5. Links naar websites van derden

Hoe beschermen we uw gegevens ?

 1. Bewaartermijnen
 2. Beveiliging van uw gegevens
 3. Automatische besluitvorming en profilering
 4. Kinderen

U kunt contact met ons opnemen

 1. Welke rechten heeft u ?
 2. Hoe ons te contacteren 
 3. Datum van update en wijzigingen

 

 1. Inleiding

Deze informatieve mededeling met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna de  “privacyverklaring“) is opgesteld om te informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt door de Société wallonne de financement complementaire des infrastructures, optredend als verwerkingsverantwoordelijke (hierna “SOFICO, wij, ons of onze“, naar gelang context), met maatschappelijke zetel te rue Canal de l’Ourthe 9/3, 4031 Luik, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0252.151.302.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken als tolontvangers  in de zin van artikel 2, 8° van het Waalse decreet van 16 juli 2015 tot vaststelling van een kilometerheffing voor vrachtwagens voor het gebruik van de wegen ( hierna het “ PKM-decreet ”) met betrekking tot kilometerheffingsplichtige weggebruikers of – in het geval van bedrijven – met contactpersonen en/of vrachtwagenchauffeurs van deze bedrijven (hierna “ u ”).

Daarom beveiligen en beschermen wij uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] (hierna de ” GDPR” ) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

Via deze privacyverklaring willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welk doel wij deze gebruiken en met wie wij deze delen. We zullen de rechtsgrondslagen beschrijven waarop we ons baseren om uw gegevens te verwerken en we zullen uw rechten en de beschikbare keuzes toelichten.

 1. Welke van uw persoonsgegevens verwerken wij?

In onderstaande tabel hebben wij aangegeven welke categorieën persoonsgegevens wij over u verwerken en hoe wij deze verzamelen.

Categorieën gegevens Beschrijving van de gegevens
Identificatiegegevens van kilometerheffingsplichtigen op grond van het PKM-decreet of, in het geval van bedrijven, van hun contactpersonen Dit zijn gegevens die (i) wij ontvangen van de toldienstverleners met wie u een toltransactie heeft afgesloten (naam, voornaam, postadres), of die (ii) u aan ons verstrekt door het invullen van het aanvraagformulier voor vrijstelling (naam, voornaam, postadres,  telefoon, e-mail) toegankelijk vanaf de website  https://sofico.org/fr/redevance- poids-lourds/ (hierna de “site “) of rechtstreeks vanaf de site https://www.exemption.sofico.org/stark-exoneration/fr/. of die (iii) aan ons worden overgedragen door de interregionale VIAPASS-entiteit (achternaam, voornaam, postadres, telefoon, e-mail)  of die (iv) u aan ons verstrekt via e-mail naar exemption@sofico.org (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, btw-nummer) of via contact@sofico.org

 

Dagelijkse tolgegevens Dit zijn gegevens die wij ontvangen van de toldienstverleners met wie u een toltransactie heeft afgesloten (technische identificatie van de OBU, kenteken en land van het voertuig, kenmerken van het voertuig, afgelegde kilometers en dag van dit traject, verschuldigde vergoeding exclusief btw).
Gegevens met betrekking tot de dagelijkse declaratie van facturen Dit zijn gegevens die wij ontvangen van de toldienstverleners met wie u een toltransactie heeft afgesloten (naam van de betalingsplichtige, diens adres, betrokken voertuigen/OBU’s, het verschuldigde bedrag voor de betreffende periode.
Geolocatie gegevens Dit zijn gegevens die de toldienstverleners waarmee u een toltransactie heeft afgesloten namens ons verwerken om het aantal door het tolplichtige voertuig afgelegde kilometers vast te stellen.
Gegevens in verband met het voertuig Dit zijn gegevens die wij ontvangen van de dienstverleners met wie u een toltransactie heeft afgesloten of die u ons via Viapass of rechtstreeks via het aanvraagformulier voor vrijstelling verstrekt (land, kenteken, VIN, type voertuig, kentekenbewijs), of per e-mail via de adressen “exemption@sofico.org” of “contact@sofico.org”, om vrijstelling te verkrijgen voor een voertuig of om te weten te komen of een voertuig onderworpen is aan het toepassingsgebied van de kilometerheffing
Informatie in een klacht of claim Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor een geschil of klacht.

 

 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag ?

We hebben in de onderstaande tabel de doeleinden uiteengezet waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, de bijbehorende rechtsgrondslagen waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken en de categorieën persoonsgegevens (zoals hierboven geïdentificeerd) die voor deze doeleinden worden gebruikt:

Doelstelling Rechtsgrondslag Categorieën gegevens
Berekening en inning van de kilometerheffing op grond van het PKM-decreet Onze opdracht van algemeen belang als tolontvanger in het kader van het PKM-decreet Uw identificatiegegevens, dagelijkse tolgegevens, gegevens met betrekking tot de dagelijkse aangifte van facturen of gegevens met betrekking tot uw geolocatie.
Beheer van verzoeken om vrijstelling van de kilometerheffing of verzoeken om te weten of een voertuig onder de reikwijdte van de kilometerheffing valt Onze opdracht van algemeen belang als tolontvanger in het kader van het PKM-decreet Uw identificatiegegevens en informatie met betrekking tot uw voertuig die u ons heeft gestuurd door het online formulier in te vullen, of die we van Viapass. hebben ontvangen, of die u ons per e-mail heeft gestuurd op het adres ” exemption@sofico.org “of ” contact@ sofico.org ”
Beheer van claims Onze opdracht van algemeen belang als tolontvanger in het kader van het PKM-decreet Uw identificatiegegevens en de informatie in uw klacht of claim
Realisatie van statistieken (o.a. verkeersbeleid) Onze opdracht van algemeen belang in het kader van het decreet van 10/03/1994 betreffende de oprichting van SOFICO Uw identificatiegegevens, dagelijkse tolgegevens, gegevens met betrekking tot de dagelijkse aangifte van facturen, gegevens met betrekking tot geolocatie, gegevens met betrekking tot het voertuig, informatie in een klacht of claim
Verbetering van verkeersmanagement Onze opdracht van algemeen belang in het kader van het decreet van 10/03/1994 betreffende de oprichting van SOFICO Uw geolocatiegegevens in realtime

 

 1. Wie heeft er toegang tot uw gegevens ?

Om de hierboven vermelde doeleinden na te streven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers :

de categorieën van ontvangers; Reden om te delen
De Overheidsdienst Financiën Wallonië (SPW) Wij verstrekken (rechtstreeks en/of met behulp van namens ons optredende toldienstverleners) de gegevens die nodig zijn om toezicht te houden op de naleving van het PKM-decreet en om eventueel boetes op te leggen.
IT-dienstverleners We werken samen met dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang nodig hebben tot sommige van uw persoonlijke gegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren. Dit zijn onder meer de bedrijven die we hebben ingeschakeld om een hostingservice voor onze websites en servers te bieden.
Aanbieders van toldiensten Wij werken samen met de toldienstverleners waarmee u een toltransactie bent aangegaan om ons te helpen bij het berekenen en innen van de verschuldigde tol en om uw verzoeken hieromtrent (ontheffingsverzoeken en eventuele klachten) te beheren.

 

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd in derde landen, andere dan het onze. Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte die door de Europese Commissie worden beschouwd als landen die geen passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens, gebruiken we modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om adequate bescherming te bieden. Voor meer informatie, waaronder het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in Sectie 12 hieronder.

 1. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van uw computer (of ander digitaal apparaat dat wordt gebruikt) worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om websites te laten functioneren of efficiënter te laten functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

5.1 Cookies waarvoor toestemming nodig is

Daarnaast gebruikt onze site andere cookies die niet als noodzakelijk zijn aangemerkt en waarvoor uw toestemming vereist is. Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle relevante informatie over deze cookies die door onze site worden gebruikt.

5.2 Delen op sociale netwerken

Om redenen van gegevensprivacy hebben we bewust geweigerd om directe plug-ins voor sociale media op onze site te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we een alternatieve technische oplossing waarmee u kunt beslissen of en wanneer u gegevens doorgeeft aan exploitanten van sociale media. Wanneer u de site bezoekt, worden de gegevens dus nooit automatisch verzonden naar een sociaal netwerk; Pas als u zelf op de betreffende knop klikt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk. Met andere woorden, door op het pictogram van het sociale netwerk te klikken, weet uw browser dat u ermee instemt om verbinding te maken met de servers van het sociale netwerk en gebruiksgegevens naar die sociale netwerkoperator te sturen, ongeacht of u al dan niet bent geabonneerd op een dergelijk sociaal netwerk.

Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de aard of omvang van de gegevens die sociale netwerken vervolgens kunnen verzamelen. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling, over de verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken, over uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens en over de relevante configuratieparameters, zie de privacymededelingen van de specifieke sociale netwerken.

5.3 Hoe de installatie van cookies voorkomen of cookies deactiveren ?

Op deze website kunt u uw voorkeuren voor cookies waarvoor toestemming is vereist, beheren door op “verbieden” te klikken in de banner die verschijnt bij het openen van de site en later toegankelijk is.

 1. Links naar websites van derden die wij voor u beschikbaar stellen

Bepaalde delen van deze website bevatten links naar websites van derden. Houd er rekening mee dat deze links voor uw gemak worden aangeboden, dat we geen enkele controle uitoefenen over deze derden of hun websites, en dat zij een aparte privacyverklaring hebben van de onze die van toepassing is op informatie die u indient wanneer u deze websites van derden bezoekt. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat u enige persoonsgegevens aan hen verstrekt.

 1. Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons gegevensbewaringsbeleid alleen zolang als nodig is voor de vervulling van de doeleinden beschreven in paragraaf 3. hierboven of in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijnen voor klachten.

 1. Beveiliging van uw gegevens

We implementeren technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de standaardpraktijken in de branche, om een passend beveiligingsniveau voor de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Toch vergt veiligheid inspanningen van alle betrokken actoren. Wij moedigen u dan ook aan om aan deze inspanningen bij te dragen door zelf passende veiligheidsmaatregelen te nemen, in het bijzonder door ervoor te zorgen dat de OBU die u ter beschikking is gesteld, beveiligd is tegen diefstal en door deze OBU te gebruiken in overeenstemming met zijn algemene voorwaarden.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden door ons geen geautomatiseerde beslissingen genomen of geprofileert in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 1. Kinderen

De inhoud van deze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust of rechtstreeks informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik deze site dan niet en verstrek geen persoonlijke gegevens. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en van mening bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Sectie 12 hieronder.

 1. Welke rechten heeft u ?

De GDPR geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Dienovereenkomstig staan wij tot uw beschikking om u te helpen profiteren van deze rechten. Onder voorbehoud van beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving en afhankelijk van de toepasselijkheid, worden de volgende rechten toegekend aan personen:

 • Recht op inzage: het recht om geïnformeerd te worden en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Recht op rectificatie: het recht om te verkrijgen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of bijwerken wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op wissen: het recht om te verkrijgen dat wij uw persoonsgegevens wissen;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om te verkrijgen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk tijdelijk of definitief stopzetten;
 • Recht om bezwaar te maken
  • het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in een elektronisch formaat te ontvangen en het recht om deze persoonsgegevens door te geven voor gebruik door een derde partij; En
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming: het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in aanmerkelijke mate treft.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als bij het voldoen aan uw verzoek de persoonsgegevens van een andere persoon worden onthuld, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die we wettelijk of op grond van dwingende legitieme belangen moeten bewaren.

Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze op elk moment zonder opgave van redenen intrekken. Als u vraagt om uw toestemming voor onze nieuwsbrief in te trekken, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in sectie 12 hieronder.

Ten slotte heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van de Europese Unie van uw reguliere verblijfplaats, of van uw werkplek, of de plaats van de inbreuk ) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ter informatie vindt u de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op haar website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

 1. Hoe ons te contacteren

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@sofico.org of door ons te schrijven op het volgende postadres: SOFICO, functionaris voor gegevensbescherming, rue Canal de l’Ourthe 9/3, 4031 Luik, België.

 1. Datum van update en wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08/02/2023.  We kunnen er van tijd tot tijd wijzigingen in aanbrengen. Kijk op deze pagina voor de meest recente versie.

De privacyverklaring met betrekking tot de kilometerheffing is hier beschikbaar.

[1]VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Via de SOFICO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ons nieuws en van de verschillende werven op het Waalse structurerend netwerk.

Werven in uitvoering
Activiteiten van SOFICO
Het "*" symbool betekent "verplicht veld" in overeenstemming met onze Privacymededeling
Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring. U kunt zich op elk moment uitschrijven, in overeenstemming met de Privacymededeling